12 následující »  [vše]

Žádost o proplacení ročního příspěvku ve výši 2 000,- Kč

Žádost je nutné vyplnit a podepsanou zaslat na adresu či email Klubu CF. Bez podepsané žádosti Vám nebude příspěvek vyplacen.

odt

Edukační materiály

  • Edukační materiály najdete na této stránce.

Propagační materiály

Připravuje se...

PRESS

V případě jakýchkoli dotazů z této oblasti, kontaktujte prosím ředitelku Klubu CF.

Logo Klubu nemocných CF

PRESS/česky

Co je cystická fibróza?
Cystická fibróza (CF) je dědičně získané nevyléčitelné onemocnění, které narušuje funkci potních žláz a způsobuje vyšší koncentraci solí v potu. Nemocní mají až pětkrát slanější pot, a proto se jim laicky říká SLANÉ DĚTI.

V České republice se CF vyskytuje u jednoho z 2 500 – 3 000 narozených děti. V současné době je u nás diagnostikováno kolem pěti set nemocných. Zhruba stejný počet se však neléčí vůbec, anebo pod chybnou diagnózou. CF postihuje především dýchací a trávicí systém, charakteristická je tvorba abnormálně hustého hlenu. Nemocní nemohou odkašlávat hlen, a tak se rozmnožují bakterie, které způsobují trvalý zánět plic. Hustý hlen blokuje slinivku břišní a zabraňuje jí v uvolňování enzymů nutných k trávení. Cystickou fibrózu provázejí i další komplikace – diabetes, cirhóza jater, osteoporóza, neplodnost u mužů atd.

Přestože je CF léčitelná, není zcela vyléčitelná. Asi polovina nemocných se dnes v České republice dožívá 38 let. Nemocní potřebují každodenní náročnou léčbu.

Klub nemocných cystickou fibrózou
Občanské sdružení Klub nemocných cystickou fibrózou vzniklo v roce 1992. Je jedinou neziskovou organizací, která sdružuje a pomáhá takto nemocným v ČR. Posláním Klubu je zlepšování kvality života nemocných cystickou fibrózou a dále zvyšování informovanosti odborné i laické veřejnosti o tomto onemocnění. Klub poskytuje sociální služby a psychologickou podporu. Přispívá nemocným na zdravotnické pomůcky a na ozdravné pobyty u moře. Pro specializovaná pracoviště, tzv. CF centra, zajišťuje přístroje a vybavení. Chrání zájmy nemocných, pořádá benefiční akce a vede veřejnou sbírku.

Patronem Klubu je herec Ivan Trojan.

Akce Klubu nemocných cystickou fibrózou
Klub nemocných cystickou fibrózou pořádá ve spolupráci s dalšími organizacemi mnoho akcí, které mají za cíl informovat veřejnost o problematice tohoto onemocnění a získávat finanční prostředky na pomoc takto nemocným. Více informací o jednotlivých akcích naleznete zde.

Více informací naleznete na stránkách Klubu nemocných CF www.cfklub.cz nebo kontaktujte Mgr. Simonu Zábranskou, ředitelku Klubu nemocných CF.

PRESS/english

What is it Cystic Fibrosis?
Cystic Fibrosis (CF) is inherited gained incurable disease, which affects function of sudoriferous glands and implicates higher concentration of salts in lather. Diseased people have up to 5 times saltier lather and because of that they are called Salty Children.

In Czech Republic occurs CF on one of 2500 – 3000 born children. Nowadays there are diagnosed about five hundred of ill people. But about same count isn’t healed at all or under wrong diagnosis. CF affects mainly respiration and digestive system; characteristic is creation of abnormally dense mucus. Diseased couldn’t hawk mucus and so is a multiplied bacterium which affects permanent pneumonia. Dense mucus blocks pancreas and prevents her from creating enzymes which are necessary for digestion. Cystic Fibrosis is also followed by other diseases – diabetes, hepatic cirrhosis, osteoporosis, infertility by men and so on.

Although CF is curable it is not completely curable. About half of diseased people live for 38 years. Diseased needs everyday demanding cure.

Cystic Fibrosis diseased people Club

Civil association Cystic Fibrosis people Club was founded in 1992. It is the only non-profit organization which associates and helps such diseased people in CR. Mission of the Club is improving life quality of CF positive people and moreover increasing of awareness (Expert and Amateur). Club provides social services and psychological support. It donates diseased to sanitation and recondition staying. For specialized work places (so called CF centres) it supports tools and equipment.

Benefactor of club is actor Ivan Trojan.

Actions of Cystic Fibrosis diseased people Club

Cystic Fibrosis diseased people club arranges in cooperation with other organizations many actions, which goal is to inform community about problematic of this disease and to achieve financial resources to help so diseased people.

More information on Web pages of Club diseased by CF www.cfklub.cz or contact Mrs. Simona Zábranská, director of Club of CF.

12 následující »  [vše]